O konsekwencjach wynikających z uprawiania prostytucji

Prostytucją trudnią się zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jednak ze względów biologicznych a także społecznych to kobiety świadczące usługi seksualne są bardziej narażone na poniżej omawiane niebezpieczeństwa i negatywne konsekwencje. Indywidualne skutki prostytuowania się dotyczą przede wszystkim zagrożenia stygmatyzacją i marginalizacją świadczących usługi seksualne, upośledzenia sfery psychicznej, ryzyka doznania przemocy fizycznej i psychicznej, ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi, niebezpieczeństwa związanego z agresywnymi zachowaniami oraz dewiacjami klientów, ryzyka zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych oraz niepożądanej ciąży, czy też uzależnienia się od alkoholu bądź narkotyków.

Ze zjawiskiem prostytucji ściśle związana jest również przestępczość zorganizowana, a w szczególności wymuszenia, pobicia, kradzieże, handel ludźmi i narkotykami. Zjawisko prostytucji pociągać może za sobą także rozwój nowych form seks-biznesu, w szczególności patologicznych, do których należy między innymi prostytucja nieletnich.

Czynniki związane z zagrożeniem zdrowia psychicznego

Zagrożeniami związanymi z uprawianiem tej profesji są w znacznej mierze czynniki niszczące zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, stanowiące najczęściej indywidualne konsekwencje trudnienia się prostytucją.

W kontekście zdrowia psychicznego zalicza się tu w głównej mierze:

 • urazy oraz zaburzenia psychiczne,
 • zmiany w sferze osobowości,
 • niski poziom samoakceptacji oraz poczucia własnej wartości,
 • poczucie bezradności i beznadziejności sytuacji życiowej,
 • brak wiary we własne możliwości,
 • zaburzenia nastroju,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • emocjonalne odrętwienie,
 • bezsenność,
 • zaburzenia łaknienia,
 • zaburzone relacje z innymi ludźmi,
 • odczuwanie beznadziejności,
 • akceptacja siebie jako ofiary,
 • brak umiejętności wprowadzania zmian w swoim życiu,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • odczuwanie niepokoju,
 • nadmierne pobudzenie,
 • nadmierna czujność,
 • wzmożona reaktywność na bodźce,
 • trudności z koncentracją,
 • drażliwość
 • wybuchy gniewu oraz złości.

Znamienne jest również odizolowanie od innych ludzi, obniżona wrażliwość w stosunku do otoczenia (paraliż emocjonalny), niezdolność do przeżywania przyjemności oraz myśli samobójcze.

Problemy seksualne oraz patologiczne nawyki w sferze życia seksualnego

Negatywną stroną prostytucji mogą stać się również problemy w sferze seksualnej, które częściej dotyczą prostytuujących się kobiet niż mężczyzn. Niejednokrotnie stają się one oziębłe uczuciowo, nie potrafią prawidłowo funkcjonować w związku. Dla wielu kobiet, które pragną porzucić uprawiany proceder może to stanowić istotną komplikację w ułożeniu sobie prywatnego życia.

Do najczęstszych problemów należą:

 • problemy w związkach intymnych,
 • dysfunkcje seksualne,
 • odseparowanie uczucia w trakcie aktu seksualnego w życiu prywatnym,
 • zobojętnienie podczas współżycia,
 • postrzeganie siebie jako osoby aseksualnej,
 • negatywne nastawienie wobec mężczyzn,
 • problemy w innym postrzeganiu swoich partnerów niż klientów.

Uprawianie prostytucji może przyczynić się także do nabywania i utrwalania patologicznych nawyków w sferze seksualnej. Reakcje człowieka, w tym seksualne, są wrodzone bądź wyuczone.Nawyk seksualny jest wyuczonym ciągiem reakcji seksualnych, a czynności seksualne podejmowane są rutynowo. Ponadto w wyniku prostytucji osoby nią się trudniące mogą przejawiać skłonności dewiacyjne w zakresie zachowań seksualnych lub aprobować tego typu zachowania. Kobiety świadczące usługi seksualne mogą prezentować również zaburzoną strukturę zachowań seksualnych, która przejawia się w obojętnym traktowaniu partnerów lub promiskuityzmie seksualnym.

Drugim skrajnym biegunem zachowań seksualnych utrwalonych poprzez uprawianie prostytucji może być oziębłość seksualna, która także częściej dotyczy prostytuujących się kobiet. Jako skutek ciągłego wystawiania swojego ciała na sprzedaż, podejmowania kontaktów seksualnych bez zaangażowania emocjonalnego, częstej zmiany partnerów oraz przedmiotowego traktowania własnego ciała przez siebie i klientów, kobiety świadczące usługi seksualne mogą odczuwać pewne problemy seksualne.

Charakteryzują się one między innymi:

 • obniżeniem lub brakiem popędu seksualnego, mimo prawidłowego stanu psychicznego i somatycznego,
 • brak pragnienia kontaktów seksualnych,
 • brak odpowiednich reakcji seksualnych,
 • brak satysfakcji seksualnej.

Narażenie na agresję i przemoc

W tej kwestii także kobiety są w gorszej sytuacji. Często narażenie na agresję i patologiczne zachowanie ze strony klientów i/lub sutenerów jest niejako wpisane w ryzyko świadczenia usług seksualnych. Prostytutki wielokrotnie stają się ofiarami swoich klientów albo sutenerów, którzy wykorzystują różne formy przymusu i kontroli. Zarówno kobieta jak i mężczyzna oferujący płatny seks mężczyznom może spotkać się z agresywnym, brutalnym, czy dewiacyjnym zachowaniem ze strony klienta korzystającego z jej usług. Klient w taki sposób traktujący prostytutkę często tłumaczy sobie swoje bezprawne i naganne postępowanie tym, że to on płaci za usługę, więc może pozwolić sobie na wszystko. Niektórzy klienci stają się agresywni, gdy nie mogą uzyskać podniecenia seksualnego, erekcji podczas stosunku lub wytrysku. Wyżywają się wówczas na prostytutce uważając, że to ta osoba jest temu winna.

Zasadnicze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo doznania przemocy fizycznej i seksualnej w trakcie prostytuowania się to między innymi:

 • długi okres pracy w prostytucji,
 • ubóstwo osób świadczących usługi seksualne,
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
 • bycie pod ich wpływem w trakcie świadczenia usług,
 • doznawanie przemocy (także seksualnej) w dzieciństwie.

Praca na ulicy znacznie może zwiększać ryzyko doznania przemocy ze strony klientów niż praca w agencji albo w klubie. Przemoc wobec osób świadczących usługi seksualne może przyjmować różne formy – od agresji słownej, przez groźby, zastraszanie, pobicia, groźby z użyciem broni, przemoc seksualną, po wykorzystywanie ekonomiczne, izolację społeczną oraz niewolę. Osoby oferujące swoje usługi przez internet także mogą spotkać się z przejawami agresji, inwektywami czy szantażem. Ich zdjęcia lub filmy, profile na odpowiednich portalach, dane kontaktowe mogą być wykorzystywane nie tylko w celach zdobycia klienta czy zareklamowania swoich usług, ale nierzadko wbrew ich woli a nawet mieć wpływ na ich późniejsze życie.

Zagrożenie uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

Alkohol i narkotyki to nieodłączne elementy seks-biznesu. Stosowanie środków psychoaktywnych przez osoby świadczące usługi seksualne (zarówno kobiety, jak i mężczyzn) jest jednocześnie przyczyną oraz skutkiem uprawiania prostytucji. Uzależnienie często prowadzi do prostytuowania się, natomiast świadczenie usług seksualnych może być drogą do uzależnienia, gdyż używki pomagają radzić sobie z faktem bycia prostytutką. Prostytuujące się osoby, aby podołać konsekwencjom pracy w seks-biznesie, stosują strategię ucieczkową, pijąc alkohol lub używając narkotyki. Środki odurzające często więc mają dwojakie zastosowanie. Niektóre zażywają je, aby zagłuszyć emocje i wyrzuty sumienia lub w celu zapomnienia o fakcie wystawiania swojego ciała na sprzedaż. Natomiast inne osoby piją alkohol bądź przyjmują narkotyki w celu zobojętnienia na otaczającą je rzeczywistość, ból, strach oraz negatywne emocje towarzyszące prostytucji. Kolejnym powodem stosowania tych środków przez osoby świadczące usługi seksualne jest fakt, iż po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających zgadzanie się na pewne formy zachowań seksualnych niektórym przychodzi łatwiej.

Prostytuujące się osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków narażają się na szczególne niebezpieczeństwo. Łatwiej je okraść bądź oszukać nie płacąc za usługę seksualną, szybciej mogą paść ofiarą agresji fizycznej czy przemocy seksualnej ze strony klienta lub sutenera, częściej zgadzają się na ryzykowne zachowania seksualne, co niesie za sobą wysokie ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych, w przypadku kobiet prostytutek istnieje jeszcze ryzyko zajścia w niepożądaną ciążę.

Kolejnym problemem jest celowe podawanie narkotyków prostytutkom, najczęściej kobietom. Zdarzają się sutenerzy, którzy podają narkotyki prostytutkom, aby mieć nad nimi władzę i kontrolę. Uzależnione prostytutki często zgadzają się na wszystko, co klient im proponuje, jednocześnie nie egzekwując stosowania bezpieczniejszych technik seksualnych oraz używania prezerwatywy.

Ryzyko niepożądanej ciąży

Analizując zagrożenia wynikające ze świadczenia usług seksualnych nie sposób pominąć niebezpieczeństwa zajścia w niepożądaną ciążę. Wiele kobiet prostytuujących się jako jedyną metodę antykoncepcyjną stosuje prezerwatywę. Jednak część z nich w zamian za wyższą kwotę pieniędzy decyduje się w ogóle nie używać prezerwatyw. W konsekwencji może dojść nie tylko do zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, ale także do ciąży. Niejednokrotnie za tym idzie decyzja o przerwaniu niechcianej ciąży lub oddaniu/porzuceniu dziecka.

Ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową (w tym HIV/AIDS)

Współczesne zachodnie badania potwierdzają ścisły związek między prostytuowaniem się, stosowaniem narkotyków a wysokim ryzykiem zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Z przyczyn anatomicznych oraz społecznych to kobiety bardziej są narażone na ryzyko infekcji, a kobiety prostytuujące się niejednokrotnie prowadzą styl życia, który w znacznym stopniu naraża je na ryzyko zakażenia STI, w tym HIV/AIDS. Związane jest to głównie z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, do których należą przede wszystkim częsta zmiana partnerów, ryzykowne formy zachowań seksualnych, brak wiedzy oraz świadomości ryzyka zakażenia, bycie pod wpływem środków psychoaktywnych, dożylne przyjmowanie narkotyków, przemoc seksualna ze strony klientów lub sutenerów, brak stosowania prezerwatyw z klientami i partnerami nie płacącymi za seks.

Kwestia rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową nie leży jedynie po stronie osób świadczących usługi seksualne. Często do zakażeń STI dochodzi w wyniku kontaktów seksualnych z klientami, którzy niechętnie stosują prezerwatywy lub wręcz płacą wyższe kwoty za ich nie używanie czy też reagują agresją na propozycje ich użycia.

W większym ryzyku pozostają również kobiety posiadające partnerów, którzy nie są ich klientami. Niejednokrotnie prostytutki świadome ryzyka zakażenia podczas pracy, częściej stosują prezerwatywy z klientami, a jednocześnie nie stosują ich ze swoimi partnerami.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko infekcji chorobami przenoszonymi drogą płciową jest czas pracy w seks-biznesie.

Z pewnością w szacowaniu ryzyka zakażenia daną chorobą przenoszoną drogą płciową istotne jest to, jakie praktyki seksualne i formy aktywności są podejmowane.